Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring Gospodarki Leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2018r. (wg. stanu na 31.12.2018r.)

1. Zapas grubizny brutto (w tys. m3) – 2793 tys. m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień (w ha) – 64,70 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków i klas wieku (w ha) - LINK (PDF)

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

       - nasion  – 8250,70 kg

       - zwierzyny - 0 szt.

       - stroiszu  -0 mp

       - choinek  – 0 szt.

5. Produkcja sadzonek  – 1802,71 tys. szt.

6. Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne  – 6,80 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8.  Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków 
     - 0 szt.

9.  Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCVF 11737,18 ha
     (niektóre komponenty nakładają się   na siebie) oraz w rozbiciu na poszczególne
     komponenty lasów HCVF (w ha)

      a) obszary chronione w rezerwatach - 141,71 ha

      b) obszary chronione w parkach krajobrazowych - 6305,26 ha

      c) ostoje zagrożonych i ginących gatunków -  0  ha

      d) kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej,
          makroregionalnej lub globalnej -  0 ha

      e) ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
          -  212,62 ha

      f) ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy  -3383,49 ha

      g) lasy wodochronne - 686 ha

      h) lasy glebochronne - 1032,17 ha

       i) lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności - 6,13 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej  - 6302,8 tys. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem  - 62,89 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem  - 45  etatów